If you have any questions, comments, or suggestions for future posts, we would be delighted to hear from you! Please do not give specific information about individual patients, since this website is for informational purposes only. It is not a platform for online consultation. Read more in our disclaimer and terms and conditions. Thank you!

Ang pagbasa ng mga impormasyon sa website na ito, at ang pagsagot namin sa inyong comments o messages, ay hindi nangangahulugan na pasyente kayo ng mga doktor ng Dev Ped Titas. Hindi rin po ito page para magpa schedule ng online na konsulta. Kung nais po ninyong magpakonsulta sa isang Dev Ped, pumunta po kayo sa devpedphil.org para sa listahan ng mga developmental and behavioral pediatricians.

Maraming salamat po!